شعراسارت درشام ـ مجموعه اول

شعراسارت درشام ـ مجموعه اول

خدا بخیر کند باز ازدحام شده

زمان روضه جانسوز شهر شام شده


تمام شهر برای نظاره جمع شدند

عذاب حضرت زینب نگاه عام شده


یهودیان به تلافی خیبر آمده اند

زمان سنگ زدن وقت انتقام شده


تمام صورت آقا بروی نی خون است
سرش شکسته ز بس هتک احترام شده

 

ادامه مطلب….

ادامه مطلب ...