حدیث

مطالب دسته ی "امام حسین (ع)-قتلگاه"

شعریازدهم محرم ـ شعرگودال قتلگاه ـ مجموعه اول

شعریازدهم محرم ـ شعرگودال قتلگاه ـ مجموعه اول

ای پاره پاره پیکر قرآن! سرت کجاست؟
آه! ای سر بریده! بگو پیکرت کجاست

فریاد «وا عطش عطشا» رفته تا کجا
سقّای کودکان تو، آب‌آورت کجاست؟

ای ماه من! که ماه تمامیّ عالمی
ماه بلند‌قامت تو، اکبرت کجاست؟

بی‌نغمه مانده بر سر گهواره اش، رباب
شش‌ماهه ی نشسته به خون، اصغرت کجاست؟

 

ادامه مطلب…

ادامه مطلب ...
شعر گودال قتلگاه – شعرعصرعاشورا – مجموعه اول

شعر گودال قتلگاه – شعرعصرعاشورا – مجموعه اول

خواهشمندم اشعاردرحال وهوای عاشورایی خوانده شود

تاحق مطلب اداشود درغیراینصورت مدیونید

لشگر آن دم که بر سرش میریخت
همه اعضای پیکرش میریخت

سنگ از بس به صورتش میخورد
لب و دندان اطهرش میریخت

از هجوم همه سویِ گودال
ناگهان قلب خواهرش میریخت

مادرش تا که دید شمر آمد
چادر خاکی از سرش میریخت

سر که شد از تنش جدا دیدند
چند دندان ز حنجرش میریخت

معجر از کودکان که میبردند
آبروی برادرش میریخت

 

ادامه مطلب…

ادامه مطلب ...

شعرگودال قتلگاه _ مجیدخانی

خواهشمندم این شعرفقط درحال وهوای عاشورایی خوانده شود

تاحق مطلب اداشوددرغیراینصورت مدیونید

 

چقَدَر ردِّ پاست روی تنت
چقَدَر وحشیانه می زدنت
قاری من چرا نمی خوانی
نکند نیزه خورده بر دهنت
پیرهن کهنه را چرا بردند؟
مانده عریان به خاکها بدنت
اینقَدَر تیر و نیزه خوردی که
مثل توری شُدَه است پیرهنت
با سم اسب شد تنت تشییع
خاک کرببلا شده کفنت
 
(گرد و خاکی شد و هوا مِه شد،
تن تو زیر دست و پا لِه شد)

ادامه مطلب...

ادامه مطلب ...

شعرگودال قتلگاه_رضاهدایت خواه

تنها ترین سردار ! دیگر لشگرت نیست

تکیه بده بر نیزه ات ، پیغمبرت نیست

 

یک گله گرگ تشنه آماده است اما

دیگر اباالفضلت ، علی اکبرت نیست

ادامه مطلب…

ادامه مطلب ...