شعرمناجات باحضرت مهدی درماه رمضان ـ مجموعه دوم

شعرمناجات باحضرت مهدی درماه رمضان ـ مجموعه دوم

  شعرمناجات باحضرت مهدی درماه رمضان ـ شاعر ناشناس سفره ی افطار ما پر سفره دیدار نه ما بفکر هرکسی هستیم اما یار نه غصه هجر تو را خیلی نداریم عفو کن سرسری از وصل میخوانیم با اصرار نه کارگر کم داری آقا جان سخنران بیشمار قیل و قال از غربتت کردیم اما کار نه […]

ادامه مطلب ...