شعرمسیر کوفه تا شام ـ اشعاراسارت به سوی کوفه وشام ـ مجموعه دوم

شعرمسیر کوفه تا شام ـ اشعاراسارت به سوی کوفه وشام ـ مجموعه دوم

شعرمسیر کوفه تا شام ـ شاعرناشناس از من مگیر این دست خالی را که دادی این دستمال اشک و حالی را که دادی من آن فقیر بی‎سر و پایِ توام که خرج گناهش کرده مالی را که دادی روزی چشمم را «بکاء الفاقدین» کن سهم دعای این حوالی را که دادی فطرس مرا پرواز داده، […]

ادامه مطلب ...